Geschiedenis

De geschiedenis van de Hike Groep Geldrop, Derde Padvindersgroep in Eindhoven

Scouting Hike Groep Geldrop bestaat sinds 1921 en kent daarmee derhalve een rijke historie. Dhr. G.T. Boxelaar heeft deze geschiedenis op papier gezet in de jubilieumboeken Scouting Hike Groep 60 jaar en 65 jaar. Ga er eens goed voor zitten en lees mee in een reis door de tijd.

Oprichting 


De padvindersbeweging is voor het eerst in Eindhoven gegrondvest in oktober 1911 door Mr. A Fens. Hij werd de eerste verkenner in Groep I in Eindhoven. Mr Fens ondervond veel weerstand bij de bevolking, vooral bij de geestelijkheid die de beweging niet zag als een ideale jeugdbeweging. Groep I werd in Eindhoven opgericht en geïnstalleerd op 14 april 1912. In 1915 schonk Z.K.H. Prins Hendrik een groepsvlag aan Groep I. Deze is nog steeds in het bezit van Groep I. In maart 1916 wordt groep 2 opgericht in Eindhoven. Op 15 juli 1921 volgt de oprichting van de eerste christelijke groep de CNPV als Groep 3. In 1922 komt de eerste welp bij groep 2, Leo Raymakers


De eerste hopman van onze groep was de heer Bergmans, hij heeft de verkenners geleid tot een eind in de jaren twintig. In die tijd stopte men om een of andere reden, zodat er geen verkennersbijeenkomsten meer waren. In 1929 startte men echter weer met hopman Kajan en akela Verburg(t). Nu komen dus de eerste welpen bij groep 3. Groep 4 start in februari 1933, het is een christelijke groep. Zij komt samen met groep 3 onder één bestuur. Dit bestuur ziet er als volgt uit; voorzitter J.bergmans, secretaris W. Rosier en penningmeester L. Meyer. De blokhut is van 1921 tot 1936 gevestigd in het koetshuis van M.R. Fens.

Voor de oorlog


In 1934 gaan de verkenners niet op zomerkamp, omdat er niet voldoende leiding is. Het aantal welpen wordt in 1936 zo groot, dat men besluit de groep te splitsen in horde A en horde B onder leiding van akela N. Tavenier en V. Looy. Op 4 februari 1937 vindt er binnen groep 3 een huwelijk plaats tussen hopman E. Blom en akela N. Tavenier. In augustus 1937 vindt de wereld jamboree plaats in Nederland, als afgevaardigde van groep 3 gaan daar naar toe hopman E. Blom en vaandrig Van Rijn. Chief scout Lord Baden Powell is er ook met zijn hele familie. Er zijn ongeveer 6.000 padvinders aanwezig. Op 24 oktober 1936 wordt Fens gehuldigd, omdat hij 25 jaar werkzaam is bij de padvinderij. De verkenners en welpen van groep 3 zijn ook aanwezig. Het feest wordt georganiseerd op de binnenplaats van het St. Joriscollege in den Elzent. In april 1938 volgt de heer Vieth de nu gehuwde mevrouw Blom op als akela. Tot aan de oorlog gaat hij verder met als assistent mejufrouw Max Paans.

Na de bezetting in mei 1940 wordt scouting streng verboden door de Duitsers. ‘De Leenderhut’ die vanaf 1936 dienst had gedaan als blokhut wordt in beslag genomen en verzegeld. De heer en mevrouw Vieth hebben later ingebroken om de hele inboedel uit de blokhut te halen. Zij hebben alles op een handkar geladen en opgeborgen op de zolder van de overburen. Omdat de heer Vieth van geboorte Duitser was, moest hij erg op zijn hoede zijn voor de bezetters. Het was de gewoonte dat mevrouw Vieth mee op zomerkamp ging en het jaarlijkse kerstfeest mee verzorgde. In 1940 kwamen de welpen in het geheim bij de familie Vieth om het kerstfeest te vieren. Van het nog resterende kasgeld is toen aan elke welp een vaderlands geschiedenisboek gegeven. In 1944 is de blokhut afgebrand, vermoedelijk door de Duiters zelf in brand gestoken.

Na de oorlog

Na de oorlog, die hier eindigde op 18 september 1944, is akela Vieth weer gestart. Op 14 november 1944 betrekt hij met de horde de zolder van de christelijke lage school aan de Leenderweg. In 1945 gaat de groep weer op zomerkamp. Akela vieth is 28 jaar welpenleider geweest; hij ging vaak alleen met zijn gezin, dus zonder verdere hulp, met veertig welpen op zomerkamp! De kampbijdrage was toen f 17,00 ( € 7,71) per welp. Ook de verkenners zijn in 1945 weer gestart, onder leiding van hopman L. van Luyt met als medewerkers P. van Neutegem en N. Voorhoeve. Voor het zomerkamp moesten de jongens enkele distributiebonnen meebrengen. Na de oorlog is de naam Hike Groep ingevoerd en zijn de groepen 3 en 4 samengevoegd.

In 1953 is er weer een blokhut gekomen aan het Zwartepad, nu de Canisiuslaan in eindhoven. Op 14 november 1953 opent de heer de Leeuw deze blokhut door een slagboom door te hakken. Aanwezig hierbij; commissaris Fens en oud-hopman E. Blom. De zaken verliepen niet altijd even rimpelloos. Een bewijs hiervoor is het feit dat akela Vieth tweemaal heeft bedankt en daarna weer teruggekomen is. Hij heeft driemaal een afscheidscadeau ontvangen!

In 1955 is de blokhut door Philipsmensen afgebroken en weer opgebouwd aan de Heezerweg in Eindhoven, omdat er op de eerder genoemde plaats gebouwd moest worden. Akela Vieth heeft in het voorjaar van 1965 een hartaanval gekregen, de welpenleiding is daarna overgegaan naar Ed Traast die in december 1965 akela werd. Het zomerkamp is in dat jaar toch doorgegaan onder leiding van  de heer Traast en mevrouw Vieth. Akela Vieth werd tot 1968 groepsleider. Toen hij afscheid nam van de Hike Groep, werd hij feestelijk gehuldigd. Hij kreeg een leren stoel cadeau. 

In 1967 ging men op kamp in Arcen (via Stichting Eindhoven in Beeld);

En in 1968 maakten de Verkenners zelfs een heuse speelfilm (via Stichting Eindhoven in Beeld);

De verhuizing naar Geldrop.

In 1968 werd de heer Heyligers, die al vanaf 1957 hopman was, de groepsleider. De toestand van de blokhut aan het Zwartepad werd onhoudbaar door de vernielzucht van de jeugd uit het stadsdeel Tivoli. Op advies van de heer Kee verhuisd men naar de aangrenzende gemeente Geldrop. Deze gemeente wijst een plaats toe aan de Jan Raassensweg langs de spoorlijn naar Weert. Onder leiding van de heer Heyligers is daar met hulp van de ouders een nieuwe blokhut verrezen. Zij verrichten het werk in de avonduren en op zaterdagen. De bouw was verder mogelijk door een lening van f 4000,- (€1815,12) uit het hopmanfonds. 

Ook het vijftigjarig bestaan van de Hike Groep werd op film vastlegd (via Stichting Eindhoven in Beeld);


1971 – 1981 

Op zaterdag 19 februari opent wethouder van Sante de Blokhut officieel door middel van het doorhakken van een koord, waardoor de slagboom die de toegang verspert, omhoog kan. Gelijk met de komst naar Geldrop besluit de oudercomissie dat de grijze dassen vervangen worden door paarse. Hopman Heyligers kan door drukte in zijn privé leven de verkennersgroep niet langer leiden. Op 5 februari 1977 wordt akela Traast hopman en zijn assistent Roelofs wordt akela. Dhr Heyligers blijft wel groepsleider. 

In het voorjaar van 1978 breken er moeilijke tijden aan. De verhouding tussen de hopman en de akela verslechterd zodanig dat er van een goede samenwerking geen sprake meer kan zijn. De hopman biedt zijn ontslag aan per 1 juni. Tegelijkertijd vertrekken vaandrig J. van Weigerden, de groepsleider alsmede enkele bestuursleden. Daarom roept dhr. Heyligers de ouders bij elkaar om de moeilijke situatie te bespreken. Hieruit ontstaat een oudercommissie van vijf leden. Deze stelt zich als doel het herstellen van de samenwerking binnen de leiding. Zij is hierin echter niet geslaagd. Het oude bestuur treedt in zijn geheel af en de commissie neemt onder leiding van de heer van Gelder het bestuur op zich. A. Roelofs blijft akela en dhr Heyligers leidt de verkenners nog tot eind 1978. Een groot deel van de oudere verkenners vertrekt eveneens, negen blijven er over. Eén van hen is Hans Gruyters, hij wordt in december 1978 tot vaandrig geïnstalleerd. De verkenners gaan in dit moeilijke jaar niet op zomerkamp. 

Op 8 oktober 1978 wordt een dag gehouden waarop alle Geldropse verenigingen zich presenteren. De Hikegroep maakt reclame voor nieuwe leiding. Als gevolg hiervan meldt zich een nieuwe verkennersleider de heer Eickmans, oud verkenner. K. Snoeien komt terug in de groep, nu als leider. Ondanks de wat moeilijke start gaat men in 1979 met goede vooruitzichten verder. Op 10 maart neemt men met veel luister afscheid van de heer Heyligers. In juni moet de de heer Snoeien afscheid nemen om gezondheidsredenen. Begin 1980 vind er bestuurswisseling plaats; mevvrouw Bakker doet haar intrede. Als eerste wordt de heer Heyligers erelid van de Hike-Groep. Op 28 september 1979 komt men tot de oprichting van een rowangroep onder leiding van R. Gruyters. Hij is al enkele jaren aan de Hike Groep verbonden als welpenleider. Op 27 september 1980 worden de eerste drie rowans geïnstalleerd; T. Grifioen, M. Boxelaar en G. van Nieuwenburg. Tevens wordt de nieuwe rowanvlag onthuld, de groep krijgt de naam RA (Rowan Afdeling) 430. Op deze dag melden zich twee nieuwe verkennersleiders aan; Martien Smits en Nico Dillen. 

Mevrouw Bakker, die al een lange scoutingervaring opgedaan heeft in Engeland als rowanleiderster, wordt eind 1980 groepsleidster. Er bestond al lang behoefte aan een speltak voor meisjes. Op 14 maart 1981 gaan de eerste kabouters van start. Onder leiding van mevrouw van Ham en mevrouw van de Linden. De laatste ging vier weken later helpen als welpenleidster en Gertie Leijssen werd kabouterleidster. 9 mei 1981 wordt met grote luister het 60-jarig bestaan gevierd. Er waren vele genodigden, onder andere enkele oud leiders en leidsters van voor 1940. Wethouder van Sante was ook aanwezig. Bij die gelegenheid bood hij een startsubsidie voor de kabouters aan. Ruim twee weken later was een zwarte dag voor de Hike Groep, want op de verkiezingsavond van 26 mei 1981 brandde de blokhut tot de grond toe af. Daags daarna zouden de rowans op Hemelvaartkamp gaan, deze waren heel hun uitrusting kwijt. Normaal lag al het kampmateriaal in verband met de vele inbraken niet in de blokhut. Maar omdat men op kamp ging, had men daags tevoren twee splinternieuwe tenten in de blokhut gelegd. Deze zijn totaal verloren gegaan, alsmede het kampmateriaal van de verkenners. Volgens de brandweer was de ooraak blikseminslag.

De Hike Groep was voor f 20.0000 verzekerd maar vanwege onderverzekering werd maar f 18.453 uitgekeerd. Onmiddellijk na de brand is het dagelijks bestuur in gesprek geweest met de wethouder van Welzijnzaken. Deze heeft zich uitgesproken voor hulp aan de Hike Groep. We kregen een voorschot op de subsidie om de noodzakelijk aankopen te doen voor de aanstaande zomerkampen. Alle speltakken zijn normaal op zomerkamp gegaan dit jaar. Op 3 juli 1981 is er een brief verstuurd aan de ouders waarin de moeilijkheden uiteen werden gezet. Ook werd een contributie verhoging bekend gemaakt. In september 1981 kreeg de Hike Groep van Gemeente Geldrop twee klaslokalen van de houten noodgebouwen van de Akert-School aan de Beukelaar in Geldrop.

1982 – 1985

In begin 1982 ging het dagelijks bestuur met de gemeente in onderhandeling over een financieringsplan inzake de bouw van een nieuwe blokhut. Uitgangspunt was op dezelfde plaats aan de Zwembadweg met een verdubbeling van het oppervlak van de oude blokhut van 21 x 7 meter. Op 17 februari 1982 wordt er een ouderavond georganiseerd in de noodblokhut, daar wordt de situatie voorgelegd. Er vormt zich een nieuw bestuur. Voorzitter wordt mevrouw Koelewijn, secretaris wordt mevrouw Spaan en mevrouw van Doorn wordt belast met het interne secretariaat. De heer Heymans wordt penningmeester en de heer Boxelaar bleef op de plaats van materiaalbeheerder. In deze samenstelling komt de groepsraad op 3 april 1982 voor het eerst bij elkaar. Op 7 juni 1982 is dit bestuur een gesprek aangegaan met wethouder van Sante over de nieuwe blokhut. Daar werd duidelijk gemaakt dat de plannen over de systeembouw niet door konden gaan, omdat dit niet werd goedgekeurd door de groepsraad. Daarop werd besloten dat architect Hofman een steengemetselde blokhut zou ontwerpen, die opnieuw onderwerp van gesprek wordt bij Gemeente Geldrop.

Op 21 maart 1983 melden zich 5 jongens bij de Hike Groep met het verzoek een pivostam te beginnen omdat de groep waar zij nu waren geen ruimte had. Op 5 april 1985 komt bericht van Gemeente Geldrop dat het bouwplan van de heer hofman werd afgekeurd omdat het f 48.000 boven de begroting ging. De heer Hofman maakt een nieuw plan dat de f 167.000 niet te boven gaat. Op 6-6-1983 treed de heer van de Berg toe als rowanleider. In juni 1983 viert Anton Roelofs het feit dat hij anderhalf jaar als leider lid is van de groep. In de groepsraad van 5 september gaat de raad akkoord met het bouwplan van de offerte van de aannemer firma Nagel tot de bouw van de nieuwe hut voor de som van f 167.960,- In de raadsvergadering van de Gemeente Geldrop op 13 september 1983 komt als punt 10 aan de orde het verlenen van een krediet van f 100.200,- ten behoeve van de bouw van de blokhut aan de Zwembadweg voor de Hike Groep.

Dit wordt aangenomen! Vele leden van de Hike-Groep waren bij deze vergadering aanwezig. Bij het aannemen van punt 10 lokte dit een kort applaus. Op 17 September 1983 werd er een brief verstuurd naar de ouders over dit heugelijke feit. Tevens wordt er meegedeeld dat er een bouw commissie is opgericht bestaande uit ouders van leden, leiding en bestuur. In het najaar van 1983 wordt veel last ondervonden van vandalisme van de jeugd uit de Akert te Geldrop. Alle ruiten werden vernield en een gat in het dak gemaakt. Er werd aanhoudend ingebroken en interne vernielingen aangebracht. Alle materiaal wordt uit voorzorg naar elders onder gebracht. Op 19 september krijgen we bericht van de gemeente dat we alles uit de noodblokhut mogen halen, wat bruikbaar kan zijn voor de nieuwe. Dit was bijna de gehele inventaris met inbegrip van vloeren en plafonds. Op 5 februari 1982 tussen 19:00 en 20:00 uur brandde de noodblokhut tot de grond toe af. In december 1983 wordt de heer Stielstra de nieuwe penningmeester van de Hike Groep. In januari 1984 is de aannemer begonnen met de bouw van de nieuwe blokhut. Het geld werd bij elkaar gebracht door de gemeente voor f 100.200,- , steunfonds Jantje Beton f 12.500,- de provincies voor f 40.000,- en uit eigen zak ongeveer f 15.260,-.

Op 4 januari 1984 neemt de pivostam de naam “Akela Vieth Stam”aan. Vanaf 1984 vindt de eerste steen legging in de nieuwe blokhut plaats, door erelid van de groep de heer Heyigers. Dit is precies drie jaar na de brand. De steen is gemaakt en ontworpen door de pivostam. Vanaf februari 1984 tot en met september 1984 krijgen we een klaslokaal van de school de Ark aan de Ritsaardlaan te Geldrop. De nieuwbouw vordert nu goed en met behulp van de leiding, bestuur en ouders van leden wordt de afwerking van de blokhut ter hand genomen. Op 3 augustus 1985 trouwde verkennerleider N. Dillen met P. Gottlied.

Op 15 september 1984 is het dan zover. Op feestelijke wijze wordt het nieuwe onderkomen geopend door wethouder Jeuken, die door een kabelbaan aangevoerde sleutel via een zijingang van binnenuit de zuidelijke poort opende. Het gebouw kreeg de naam door de leden zelf gekozen; ”De Blokhut”. Drie mensen werden speciaal gehuldigd omdat ze zich bijzonder verdienstelijk hebben getoond bij de afwerking van de Blokhut namelijk Henk de Jonge, Piet Kruize en Z. Hofman. In september 1984 wordt er gestart met en nieuwe speltak. De gidsen, zes meisjes onder leiding van P. Dillen –Gottlied en tijdelijk H Gruyters. In september 1985 start de Hike Groep met sherpa’s onder leiding van mevrouw I de jonge die al geruime tijd als welpenleidster werkzaam was. Daarbij voegt zich ook mevrouw H. Kruiwagen. Op 30 mei 1986 vindt er een huwelijk plaats tussen twee leden van de Hike Groep, die elkaar binnen de groep gevonden hebben. Els roelofs kabouterleidster en hans Gruyters sinds 1976 verkennerleider. Binnen de Hike Groep is dit eenmaal eerder gebeurd namelijk op 4 februari 1973. Besloten wordt op 20 september het 65 jarige bestaan te vieren met het houden van een zeskamp met de andere groepen.